Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
Sep 2022
Volume 18 | Issue 5
Page Nos. 1213-1450

Online since Tuesday, September 27, 2022

Accessed 17,994 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF

EPub access policy
Full text in EPub is free except for the current issue. Access to the latest issue is reserved only for the paid subscribers.
View as eBookView issue as eBook
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
REVIEW ARTICLES  

Clinical practice guidelines on image-guided thermal ablation of primary and metastatic lung tumors (2022 edition) Highly accessed article p. 1213
Xin Ye, Weijun Fan, Zhongmin Wang, Junjie Wang, Hui Wang, Lizhi Niu, Yong Fang, Shanzhi Gu, Lingxiao Liu, Baodong Liu, Yiping Zhuang, Zhigang Wei, Xiao Li, Xiaoguang Li, Yuliang Li, Chunhai Li, Xia Yang, Wuwei Yang, Po Yang, Zhengyu Lin, Zhiqiang Meng, Kaiwen Hu, Chen Liu, Yong Huang, Guanghui Huang, Kaiwen Huang, Zhongmin Peng, Yue Han, Yong Jin, Guangyan Lei, Bo Zhai, Hailiang Li, Jie Pan, Dimitris Filippiadis, Alexis Kelekis, Uei Pua, Balazs Futacsi, N Yumchinserchin, Roberto Iezzi, Alex Tang, Shuvro H Roy
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_880_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Chinese expert consensus on the nursing management of the totally implantable venous access device p. 1231
Yin Xu, Xiao-yan Fei, You-hua Xue, Xue-mei Wang, Xiao-yan Wang, Yu-ting Zheng, Ke Chen, Jing-jing He, Xiu-hong Ren, Lei Pan, Ling Wang, Duo Qian, Wei-feng Li, Yan Liang, Yan Fang, Xu-fang Huang, Chun-hong Li, Dong-ping Chen, Yang Wang, Li-hong Wen, Yong-hui Zhang, Yan Zheng, Hui Song, Ying-chun Lin, Qi Zhang, Ru-mei Yang, Zhong-min Wang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_387_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Artificial intelligence in brachytherapy for cervical cancer p. 1241
Xiufang Tian, Cuihua Li, Yong Hou, Jian Xie, Meijuan Song, Kun Liu, Jing Zhou
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_2322_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Oncolytic virotherapy against the tumor microenvironment and its potential in pancreatic cancer p. 1247
Yalei Zhang, Ye Li, Kun Chen, Ling Qian, Peng Wang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_91_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top

Experimental study on the accuracy of non-invasive temperature measurement by magnetic resonance in microwave ablation p. 1256
Rui Guo, Xianjian Wang, Jie Liu, Jin Chen, Jian Chen, Qingfeng Lin, Yuan Yan, Ping Liang, Zhengyu Lin
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1015_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

The feasibility of dose escalation using intensity-modulated radiotherapy (IMRT) and intensity-modulated proton therapy (IMPT) with FDG PET/CT guided in esophageal cancer p. 1261
Yiyuan Zhang, Bingjie Fan, Tao Sun, Jin Xu, Yong Yin, Zhaoqiu Chen, Jian Zhu, Jinming Yu, Man Hu
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_382_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Intratumoral heterogeneity contributes to the chemotherapy prognosis of breast cancer p. 1268
Yang Li, Maohua Wang, Siyuan Yang, Licheng Kuang, Xinling Tao, Jilan Yang, Wentao Zhao, Ji Zhang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1166_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Effectivity of involved-field radiotherapy for recurrent brain metastasis in patients with small-cell lung cancer p. 1276
Yu Wang, JiXiang Song, Wanhu Li, Haiyan Zeng, Ning Liu, Shouhui Zhu, Shuanghu Yuan, Xudong Hu
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_185_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

360° open-ended and navigated magnetic resonance–guided microwave ablation for hepatic tumors in risk areas p. 1286
Dan Cui, Min Ding, Zhi Wang, Yaoping Shi, Tao Wang, Donghua Shi, Hao Hu, Jiachang Chi, Bo Zhai
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_367_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Experimental study on the induction of cytotoxic T lymphocyte killing effects and dendritic-cell-based tumor vaccine prepared by high-intensity focused ultrasound p. 1292
Zhichao Li, Guoliang Xue, Zhigang Wei, Xin Ye
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_2291_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Efficacy, safety, and prognostic factors of anlotinib treatment in advanced non-small cell lung cancer patients p. 1299
Aimi Huang, Weimin Wang, Ruoyan Qin, Guojie Chen, Aiqin Gu, Baohui Han
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_835_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Comparison of analgesic effect in celiac plexus neurolysis: Ethanol injection with or without iodine-125 radioactive seeds implantation p. 1306
Fan-Lei Kong, Zhi-Xin Bie, Bin Li, Run-Qi Guo, Sheng Xu, Xiao-Guang Li
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_483_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

MBNL1 and MRTF-A form a positive feedback loop in regulating the migration of esophageal cancer cells p. 1312
Chen Liang, Zheng Chang, Ying Luo, Yao Xu, Ao Chen, Tongcun Zhang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1094_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Preliminary study on establishing the discriminant equation in pathological grading of hepatocellular carcinoma using immunohistochemical marker parameters p. 1320
Xiao Han, Tianren Huang, Qiang Li, Junqing Han, Xiaoling Luo
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_2021_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Effects of the CRYAB gene on stem cell-like properties of colorectal cancer and its mechanism p. 1328
Ang Dai, Xiaohong Guo, Xiaoqing Yang, Min Li, Yanxin Fu, Qing Sun
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_212_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Circ-CCS enhances autophagy during imatinib resistance of gastrointestinal stromal tumor by regulating miR-197-3p/ATG10 signaling p. 1338
Shujing Sui, Fei Ma, Lei Mi, Li Gao, Wei Yu, Ming Li, Zhi Feng, Yan Huang, Qingcai Wang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_625_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Delayed biopsy following completion of transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma: Effects on pathological outcomes and its advantages p. 1346
Weihua Zhi, Jie Hou, Shupeng Fan, Yue Han
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_732_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Risk factors of secondary infection/recurrence after ablation for liver cancers: A systemic review and meta-analysis p. 1352
Gang Yin, Nengwei Zhang, AMin BuHe, Wei Yan, Tianxiong Li, Jirun Peng
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_291_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Correlation analysis of body image level and female sexual dysfunction in young patients with postoperative breast cancer p. 1360
Hua Du, Chen Chen, Fangzhen Yuan, Anni Hu, Jiangying Han
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_629_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor suppresses human glioma growth by inhibiting oncogene TOR4A p. 1372
Qun Wang, Yaqiong Li, Jiamei Li, Zhigang Yao, Xiaochun Ma, Ji-wei Ma
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_543_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Hydrogen gas promotes apoptosis of lung adenocarcinoma A549 cells through X-linked inhibitor of apoptosis and baculoviral inhibitor of apoptosis protein repeat-containing 3 Highly accessed article p. 1380
Yu Zhang, Gang Chen, Zhenfeng Yan, Lifei Wang, Dongchang Wang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1137_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Surgical resection of chemotherapy-insensitive pulmonary metastases in children with hepatoblastoma in China: A single-center experience p. 1387
Huawei Xie, Gang Liu, Zhou Shen, Guodong Xing, Qiao Xia, Xianqiang Wang, Liuming Huang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1992_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Microwave ablation combined with I125 seed implantation for treatment of residual lesions of liver cancer after TACE p. 1392
Hao Zhang, Jiajia Wang, Wei Li, Shifeng Liu, Zixiang Li, Xiaokun Hu
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1252_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Analysis of antitumor immunity in mouse glioma microenvironment through intercellular communication p. 1397
Yan Zhang, Fenghua Lu, Nannan Cai, Lanjing Tang, Yao Zhou, Yalin Li, Kai Liu, Wengang Song, Li Kang, Hao He
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_852_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

A novel targeted iron oxide nanocarrier for inhibiting M2-type macrophages in the tumor microenvironment p. 1409
Kaixuan Tian, Ruiqing Feng, Xiaoqing Wang, Xiangyu Wu, Long Li, Wei Liu, Rongde Wu
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_3_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Relationship of vitamin D intake, serum 25(OH) D, and solar ultraviolet-B radiation with the risk of gastric cancer: A meta-analysis p. 1417
Xia Chen, Longquan Li, Yuan Liang, Taobi Huang, Huiyun Zhang, Shanlin Fan, Weiming Sun, Yuping Wang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_527_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Efficacy, safety, and prognostic factors of apatinib plus platinum doublet chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer p. 1425
Jianping Xu, Xiaoyan Liu, Sheng Yang, Yuankai Shi
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1853_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Bronchial artery chemoembolization with apatinib for treatment of central lung squamous cell carcinoma p. 1432
Jun Zhu, Xiaoqian Xu, Yaoyong Chen, Qiang Wang, Quanji Yue, Kaijian Lei, Yuming Jia, Guo Xiao, Guohui Xu
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_2401_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORTS Top

Afatinib treatment in a lung adenocarcinoma patient harboring a rare EGFR L747P mutation p. 1436
Jisheng Li, Liping Zhu, Justin Stebbing, Ling Peng
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_433_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Hypophysitis: A rare but noteworthy immune-related adverse event secondary to camrelizumab therapy p. 1440
Xiaoying Han, Min Meng, Tiehong Zhang, Jiao Wang, Guanghui Huang, Yang Ni, Wenhong Li, Jianjian Dai, Xia Yang, Xin Ye
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_831_21  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Chinese primary adrenal lymphoma complicated with adrenal crisis: A case report and literature review p. 1444
Yan Zhang, Li Zheng, Yi Ai, Min Luo, Lixin Shi, Qiao Zhang
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_878_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ERRATA Top

Erratum: Efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization plus hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis in the main trunk p. 1449

DOI:10.4103/0973-1482.357034  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Erratum: Adjuvant therapy fails to show survival benefit for patients with spindle cell carcinoma: Evidence from the surveillance, epidemiology, and end results database p. 1450

DOI:10.4103/0973-1482.357038  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal