Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
 2020
Volume 16 | Issue 5
Page Nos. 957-1196

Online since Tuesday, September 29, 2020

Accessed 113,374 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF

EPub access policy
Full text in EPub is free except for the current issue. Access to the latest issue is reserved only for the paid subscribers.
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
EDITORIAL  

TATI modality: A new perspective on the treatment of advanced hepatocellular carcinoma p. 957
Xin Li, Ping Liang, Xin Ye
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_850_20  PMID:33004734
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW ARTICLES Top

Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition) Highly accessed article p. 960
Dong Xu, Minghua Ge, Ankui Yang, Ruochuan Cheng, Hui Sun, Hongcheng Wang, Jianquan Zhang, Zhigang Cheng, Zeyu Wu, Zhongmin Wang, Bo Zhai, Yin Che, Lin Chen, Liyu Chen, Wen Cheng, Gang Dong, Peiyan Duan, Weijun Fan, Jian Fei, Rongzhan Fu, Meizhuo Gao, Pintong Huang, Tianan Jiang, Jian Kuang, Honghao Li, Ping Li, Xinying Li, Zhihui Li, Man Lu, Yukun Luo, Huadong Qin, Jianwu Qin, Zhuo Tan, Lina Tang, Zhaohui Wang, Shurong Wang, Xiaoping Wang, Gaosong Wu, Xiaoyan Xie, Haimiao Xu, Detao Yin, Xinguang Qiu, Y Jichun, Jianjun Yu, Weiwei Zhan, Fujun Zhang, Junqing Zhang, Rongqin Zheng, Xiangqian Zheng, Yuanyi Zheng, Youhua Zhu, Yinghua Zou, Zhiqiang Meng, Xin Ye, Hailiang Li, Xiao Li, Zhengyu Lin, Lijing Wang, Liping Wang, Chen Yang, Yifan Wang, Linyan Zhou, Di Ou, Jiafeng Wang, Ming Gao, Huixiong Xu, Ping Liang, Gaojun Teng
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_558_19  PMID:33004735
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (9) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Expert consensus workshop report: Guidelines for preoperative assisted localization of small pulmonary nodules p. 967
Baodong Liu, Chundong Gu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_449_20  PMID:33004736
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Interventional radiology under the era of coronavirus disease 2019: Recommendations from the Chinese College of Interventionalists p. 974
Hai-Dong Zhu, Bin Xiong, Zhong-Zhi Jia, Jian Lu, Zhong-Min Wang, Gao-Jun Teng
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_659_20  PMID:33004737
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top

Robot-assisted versus laparoscopic surgery for rectal cancer: A systematic review and meta-analysis Highly accessed article p. 979
Xiaowei Wang, Gaoyang Cao, Weifang Mao, Weifeng Lao, Chao He
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_533_18  PMID:33004738
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

CYP17 inhibitors improve the prognosis of metastatic castration-resistant prostate cancer patients: A meta-analysis of published trials p. 990
Qi Cao, Peng Bai, Deyao Shi, Jiali Liao, Hangchuan Shi, Yifei Xing, Ke Chen, Xiaoping Zhang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_295_18  PMID:33004739
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Laparoscopic partial splenectomy of benign tumors assisted by microwave ablation p. 1002
Qiang Li, ZhiLong Liu, Min Hu, MaoQiang Ou, KangShou Liu, WeiDa Lin, FeiFeng Wu, MingRong Cao
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_816_19  PMID:33004740
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Effectiveness of radiofrequency ablation therapy for patients with unresected Stage IA non-small cell lung cancer p. 1007
Ming Li, Yingyi Qin, Aihong Mei, Changhui Wang, Lihong Fan
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1040_19  PMID:33004741
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

The application of magnetic resonance imaging-guided microwave ablation for lung cancer p. 1014
Liu Nian-Long, Yang Bo, Chen Tian-Ming, Feng Guo-Dong, Yin Na, Wang Yu-Huang, Shen Wen-Rong, Chen Shi-Lin
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_354_20  PMID:33004742
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Comprehensive treatment for multicentric giant cell tumors of the pelvis and spine using apatinib: A case report and literature review p. 1020
Jun Li, Jun Zhou, Yuntong Liu, Xiaogang Sun, Wei Song
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_892_19  PMID:33004743
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Transarterial chemoembolization combined with microwave ablation versus microwave ablation only for Barcelona clinic liver cancer Stage B hepatocellular carcinoma: A propensity score matching study p. 1027
Xin Li, Baohua Chen, Chao An, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Fangyi Liu, Jie Yu, Ping Liang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_380_19  PMID:33004744
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Predictive effects of a combined indicator in patients with hepatocellular carcinoma after thermal ablation p. 1038
Qi Yang, Xiao-ling Yu, Ying Wang, Zhi-gang Cheng, Zhi-yu Han, Fang-yi Liu, Tong-gang Qian, Jie Yu, Ping Liang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1080_19  PMID:33004745
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Clinical efficacy of Mohs surgery combined with topical photodynamic therapy for facial basal cell carcinoma p. 1051
Junbo Zhang, Yuangang Lu, Xingcun Zhang, Yunchuan Yang, Huiling Kou, Yuanyuan Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_987_19  PMID:33004746
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Ultrasonic identification and regression analysis of 294 thyroid follicular tumors p. 1056
Di Ou, Jincao Yao, Ju Jin, Meiying Yan, Kaiyuan Shi, Qiuqing Zheng, Chen Yang, Dong Xu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_913_19  PMID:33004747
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Transarterial chemoembolization combined with apatinib versus transarterial chemoembolization alone for hepatocellular carcinoma with macroscopic vascular invasion: A propensity score matching analysis p. 1063
Lujun Shen, Shuanggang Chen, Zhiyu Qiu, Han Qi, Hui Yuan, Fei Cao, Lin Xie, Qifeng Chen, Wang Li, Weijun Fan
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_801_19  PMID:33004748
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (7) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

A randomized controlled Phase II trial of vinorelbine plus capecitabine versus docetaxel plus capecitabine in anthracycline-pretreated women with metastatic breast cancer p. 1069
Shufen Li, Wenjing Meng, Jibo Zhang, Xiaojuan Xie, Chunfang Hao, Yongsheng Jia, Zhongsheng Tong
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_792_19  PMID:33004749
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Long-term outcomes of patients with papillary thyroid cancer who did not undergo prophylactic central neck dissection p. 1077
Hui Huang, Ligang Wu, Wensheng Liu, Jie Liu, Yang Liu, Zhengang Xu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_620_19  PMID:33004750
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Biomembrane formation after radiofrequency ablation prevents bone cement extravasation during percutaneous vertebroplasty for treating vertebral metastases with posterior margin destruction: An animal study p. 1082
Zhe Yu, Shilin Tian, Wei Wang, Yuliang Li, Yongzheng Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_177_20  PMID:33004751
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Evaluating the efficacy and safety of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for the treatment of adrenal metastasis p. 1088
Yuanjin Gao, Lili Zheng, Ping Liang, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Shui-Lian Tan, Xiaoling Yu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1119_19  PMID:33004752
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Magnetic resonance-guided ablation of liver tumors: A systematic review and pooled analysis p. 1093
Jianfeng Xiang, Ming Liu, Rongbin Lu, Ligang Wang, Yujun Xu, Xiangmeng He, Roberto Blanco, Chengli Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1115_19  PMID:33004753
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Endoscopic ultrasound-guided sampling using core biopsy needle for diagnosis of left-lobe hepatocellular carcinoma in patients with underlying cirrhosis p. 1100
Fen Chen, Haiwei Bao, Zhuang Deng, Qiyu Zhao, Guo Tian, Tian-An Jiang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_723_19  PMID:33004754
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Clinicopathologic factors associated with pathologic upstaging in patients clinically diagnosed stage T2N0M0 squamous cell esophageal carcinoma p. 1106
Meng Li, Hounai Xie, Feng Zhen, Hui Wang, Zhongmin Peng, Lin Xu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1171_19  PMID:33004755
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Insufficient radiofrequency ablation promotes epithelial–mesenchymal transition mediated by interleukin-6/signal transducer and activator of transcription 3/Snail pathway in the H22 cells p. 1112
Tong Zhou, Bin Liu, Yongzheng Wang, Wujie Wang, Haiyang Chang, Dong Li, Yuliang Li, Zhaomin Song
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_12_20  PMID:33004756
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Should the Oddis sphincter be retained? A clinical analysis of biliary metal stent implantation in patients with malignant obstructive jaundice p. 1119
ChangFu Liu, WenGe Xing, TongGuo Si, Zhi Guo, HaiPeng Yu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_220_20  PMID:33004757
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Feasibility of computed tomography-guided irreversible electroporation for porcine kidney ablation p. 1125
Tong-Yin Zhu, Jing Ai, Chun-Hui Nie, Guan-Hui Zhou, Xin-Hua Chen, Yue-Lin Zhang, Tan-Yang Zhou, Sheng-Qun Chen, Bao-Quan Wang, Shu-Sen Zheng, Li-Ming Wu, Jun-Hui Sun
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_594_19  PMID:33004758
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Evaluation of the correlation between infrared thermal imaging-magnetic resonance imaging-pathology of microwave ablation of lesions in rabbit lung tumors p. 1129
Jian Chen, Xiao-Nan Lin, Xian-Hua Miao, Jin Chen, Rui-Xiang Lin, Huai-Ying Su, Jia-Bin Lin, Zheng-Yu Lin
DOI:10.4103/0973-1482.296428  PMID:33004759
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Hemoglobin, albumin, lymphocyte, and platelet score and neutrophil-to-lymphocyte ratio are novel significant prognostic factors for patients with small-cell lung cancer undergoing chemotherapy p. 1134
Ning Yang, Xiao Han, Jinyu Yu, Weibin Shu, Feng Qiu, Junqing Han
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1066_19  PMID:33004760
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Thermal field study of ceramic slot microwave ablation antenna based on specific absorption rate distribution function p. 1140
Yonggang Wang, Ronghua Jiang, Jie Yu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_482_19  PMID:33004761
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Renal pseudotumor: A new challenge in the diagnosis of immunoglobulin G4-related disease p. 1148
Qian Wu, Na Zhao, Xia Wang, Hongsheng Sun, Limin Zhang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_697_20  PMID:33004762
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Magnetic resonance imaging-guided microwave ablation of hepatic malignancies: Feasibility, efficacy, safety, and follow-up p. 1151
Nannan Yang, Ju Gong, Linyan Yao, Chen Wang, Jun Chen, Jiangwen Liu, Zhongmin Wang, Jian Lu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1_20  PMID:33004763
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Prognostic value and functional bioinformatic analysis of spindle- and kinetochore-associated protein 1 in stage IIA esophageal squamous cell carcinoma p. 1157
Dongxin Hu, Mingyan Zhang, Zhongmin Peng
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_953_20  PMID:33004764
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Transcatheter arterial chemoembolization combined with low-dose apatinib in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma in elderly patients: Efficacy and safety p. 1165
Song Liu, Guangsheng Zhao, Guangji Yu, Nannan Guo, Yuewei Zhang, Qiang Li, Zhe Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1030_19  PMID:33004765
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Image smoothing using regularized entropy minimization and self-similarity for the quantitative analysis of drug diffusion p. 1171
Lu Wang, Xiangbin Meng, Bin Liu, Shenghai Liao, Shibing Xiang, Weifeng Zhou, Shujun Fu, Yixiao Li, Yuliang Li, Hongbin Han
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_656_20  PMID:33004766
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORTS Top

Chemotherapy combined with apatinib for the treatment of desmoplastic small round cell tumors: A case report p. 1177
Yang Tian, Xiankui Cheng, Yanqing Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_589_20  PMID:33004767
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Seven case reports on the prevention of hemorrhage after percutaneous computed tomography-guided core-needle biopsy of the spleen p. 1182
Run-Qi Guo, Xiao-Guang Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_815_19  PMID:33004768
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Safety and efficacy of the combination therapy of transcatheter arterial chemoembolization and ablation for hepatocellular carcinoma with inferior vena cava tumor thrombus: A consecutive case series p. 1186
Bozhi Liu, Wei Li, Jiasheng Zheng
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1005_19  PMID:33004769
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Rechallenge of camrelizumab in non-small-cell lung cancer patients treated previously with camrelizumab and microwave ablation p. 1191
Zhigang Wei, Xia Yang, Xin Ye
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_798_20  PMID:33004770
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ERRATUM Top

Erratum: Multiple MicroRNAs synergistically promote tolerance to epidermal growth factor receptor-targeted drugs in smoked lung cancer therapies p. 1196

DOI:10.4103/0973-1482.289979  PMID:32719298
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal