Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Acupuncture for chronic hepatitis B
De Zhao Kong,Ning Liang,Guan Lin Yang,Zhe Zhang,Yue Liu,Ye Yang,Yu Xi Liu,Qi Ge Wang,Fan Zhang,Hui Yong Zhang,Dimitrinka Nikolova,Janus C Jakobsen,Christian Gluud,Jian Ping Liu
Cochrane Database of Systematic Reviews.2019;()
[DOI]
2Acupuncture for chronic hepatitis B
De Zhao Kong,Ning Liang,Guan Lin Yang,Zhe Zhang,Yue Liu,Ye Yang,Yu Xi Liu,Qi Ge Wang,Fan Zhang,Hui Yong Zhang,Dimitrinka Nikolova,Janus C Jakobsen,Christian Gluud,Jian Ping Liu
Cochrane Database of Systematic Reviews.2018;()
[DOI]
3Acupuncture for chronic hepatitis B
Angela Rademacher
Cochrane Database of Systematic Reviews.2021;()747
[DOI]
4Acupuncture for Cancer-Induced Bone Pain in Animal Models: A Systemic Review and Meta-Analysis
Mei-ling Yu,Jia-jia Qian,Shu-ping Fu,Jia-ying Chen,Yu-wen Zheng,Zhi-gang Lu,Sheng-feng Lu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020()1
[DOI]
5Acupuncture for Cancer-Induced Bone Pain in Animal Models: A Systemic Review and Meta-Analysis
David Hao,Vwaire Orhurhu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2020()85
[DOI]
6Efficacy and safety of fire-needle in the treatment of gouty arthritis
Jiya Sun,Yihua Fan,Zhihua Yang,Rui Jin,Ping Xin,Xuemeng Cai,Xinju Li,Shenjun Wang
Medicine.2020;99(30)e21259
[DOI]
7Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation for Moderate to Severe Pain in Hepatocellular Carcinoma: A Protocol for a Randomized Controlled Trial
Pin Wu,Lu Zhu,Shi-Yu Zheng,Jun-Xiong Li,Meng-Die Wu,Wen-Jia Wang,Yu-Chao Hou,Jing Li,Huan-Gan Wu
Journal of Pain Research.2022;Volume 15(30)1889
[DOI]
8Mind-Body Interventions in the Management of Chronic Cancer Pain
Linda H. Eaton,Jennifer M. Hulett
Seminars in Oncology Nursing.2019;35(3)241
[DOI]
9Different methods of acupuncture for relief of pain due to liver cancer: A network meta-analysis
Hong-Yuan Mou,Jing Chen,Zuo-Yun Chen,Hong Du
World Journal of Meta-Analysis.2022;10(2)52
[DOI]
10Acupuncture in oncological pain relief: A systematic review of randomized clinical trials
Michel Marcos Dalmedico,Caroline Machado de Toledo,Paula Karina Hembecker,Juliana Londero Silva Ávila,Chayane Karla Lucena de Carvalho,Sergio Ossamu Ioshii
Fisioterapia em Movimento.2021;34(2)52
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal