Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1
Rakhmetkazhy Bersimbaev,Olga Bulgakova
.2017;()
[DOI]
2A systematic review and meta-analysis: Association between MGMT hypermethylation and the clinicopathological characteristics of non-small-cell lung carcinoma
Lin Chen,Yong Wang,Fen Liu,Liyao Xu,Feifei Peng,Ning Zhao,Biqi Fu,Zijie Zhu,Yu Shi,Jiansheng Liu,Renrui Wu,Chen Wang,Shengmin Yao,Yong Li
Scientific Reports.2018;8(1)
[DOI]
3Cr(VI)-induced methylation and down-regulation of DNA repair genes and its association with markers of genetic damage in workers and 16HBE cells
Guiping Hu,Ping Li,Xiaoxing Cui,Yang Li,Ji Zhang,Xinxiao Zhai,Shanfa Yu,Shichuan Tang,Zuchang Zhao,Jing Wang,Guang Jia
Environmental Pollution.2018;238(1)833
[DOI]
4Zinc as a plausible epigenetic modulator of glioblastoma multiforme
Vignesh Balaji E,Nitesh Kumar,Sairaj Satarker,Madhavan Nampoothiri
European Journal of Pharmacology.2020;887(1)173549
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal