Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Eupalinilide B as a novel anti-cancer agent that inhibits proliferation and epithelial–mesenchymal transition in laryngeal cancer cells
Linlin Jiang,Lei Zhang,Xinran Zhang
Journal of International Medical Research.2022;50(1)030006052110679
[DOI]
2A New Online Dynamic Nomogram: Construction and Validation of an Assistant Decision-Making Model for Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Yuchen Liu,Yanxun Han,Bangjie Chen,Jian Zhang,Siyue Yin,Dapeng Li,Yu Wu,Yuan Jiang,Xinyi Wang,Jianpeng Wang,Ziyue Fu,Hailong Shen,Zhao Ding,Kun Yao,Ye Tao,Jing Wu,Yehai Liu
Frontiers in Oncology.2022;12(1)030006052110679
[DOI]
3Analyses of High-Risk Factors for Cervical Lymph Node Metastasis in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma and Establishment of Nomogram Prediction Model
Lu-ying Chen,Wei-bin Weng,Wen Wang,Jian-fu Chen
Ear, Nose & Throat Journal.2021;100(5_suppl)657S
[DOI]
4Management Practices of Head and Neck Cancer in Chinese Tertiary Care Hospitals: A Multicenter Questionnaire-Based Survey Among Oncologists
Zhao Anwei,Sun Xin,Tang Qiao Fei,Jin Ziyu,Fa-Yu Liu
Cancer Control.2020;27(1)107327482090226
[DOI]
5Evaluation and revision of core postoperative nursing outcomes for laryngeal carcinoma in China
Yong-Xia Ding,Hui Yang,Ya-Xuan Sun,Jinxia Xu,Li Jing,Yan Ning,Bin-Quan Wang
BMC Nursing.2021;20(1)107327482090226
[DOI]
6The Lombard effect associated with Chinese male alaryngeal speech
Manwa L. Ng,Gloria C. K. Tsang
International Journal of Speech-Language Pathology.2019;21(6)584
[DOI]
7Surface-enhanced Raman spectroscopy for classification of laryngeal cancer and adjacent tissues
Haichun Lai,Zhengdong Wan,Qiong Wu,Shuchun Lin,Chen Li,Desheng Wang
Laser Physics.2019;29(10)105601
[DOI]
8An investigation of 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine and 8-iso-prostaglandin F2a levels in patients with larynx carcinoma
Yaser Said CETIN,Ufuk DÜZENLI,Mehmet BERKÖZ,Hüseyin ÖZKAN,Nazim BOZAN
ENT Updates.2020;29(10)105601
[DOI]
9Quality of life in Chinese patients with laryngeal cancer after radiotherapy
Ji-Wei Mu,Mei-Jia Zhang,Bi-Qi Luan,Jian Wu,Ping Sun
Medicine.2018;97(29)e11545
[DOI]
10The effectiveness of computer-assisted Cognitive Behavioral Therapy (cCBT) for psychological outcomes in patients with laryngectomy: Randomized controlled trial
Yang Yang,Haibin Zhang,Yuling Li,Zhifen Liu,Sha Liu,Xinrong Li,Gaiping Fan,Yong Xu,Bin-quan Wang
Journal of Affective Disorders.2022;300(29)59
[DOI]
11Effects of health education intervention on negative emotion and quality of life of patients with laryngeal cancer after postoperative radiotherapy
J. Han,H. Nian,Z.-Y. Zheng,M.-M. Zhao,D. Xu,C. Wang
Cancer/Radiothérapie.2018;22(1)1
[DOI]
12Primary chondrosarcoma of the thyroid cartilage: Surgery-based management of a rare case
Guo-Hua Sun,Yuan-Jin Wang,Li-Li Gao,Ning Qu,Xiang-Ming Mu,Rong-Liang Shi,Qing-Hai Ji
Oncology Letters.2016;12(6)4435
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal