Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1The Combination of CA125 and NSE Is Useful for Predicting Liver Metastasis of Lung Cancer
Chu-Feng Wang,Sheng-Jia Peng,Rong-Qiang Liu,Ya-Jie Yu,Qian-Min Ge,Rong-Bin Liang,Qiu-Yu Li,Biao Li,Yi Shao,Michele Malaguarnera
Disease Markers.2020;2020()1
[DOI]
2Mutational Landscape of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in an Indian Cohort
Kiran K. Mangalaparthi,Krishna Patel,Aafaque A. Khan,Malini Manoharan,Coral Karunakaran,Sakthivel Murugan,Ravi Gupta,Rohit Gupta,Arati Khanna-Gupta,Amitabha Chaudhuri,Prashant Kumar,Bipin Nair,Rekha V. Kumar,T. S. Keshava Prasad,Aditi Chatterjee,Akhilesh Pandey,Harsha Gowda
Frontiers in Oncology.2020;10()1
[DOI]
3Clinical Significance of miR-183-3p and miR-182-5p in NSCLC and Their Correlation
Tianxiang Zhang,Wei Li,Meng Gu,Ziyu Wang,Shijie Zhou,Xuefeng Hao,Weiying Li,Shaofa Xu
Cancer Management and Research.2021;Volume 13()3539
[DOI]
4CA125 is a potential biomarker to predict surgically incurable gastric and cardia cancer
Taobo Luo,Wenhu Chen,Lifang Wang,Hongguang Zhao
Medicine.2016;95(51)e5297
[DOI]
5Diagnostic value of serum human epididymis protein 4 in esophageal squamous cell carcinoma
Shi-Yuan Liu,Muhammad Ahsan Bilal,Jian-Hong Zhu,Shao-Min Li
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2020;12(10)1167
[DOI]
6High expression of ALPPL2 is associated with poor prognosis in gastric cancer
Shuang Liu,Qinsheng Mao,Wanjiang Xue,Xiaojing Zhang,Yue Qi,Yingjing Wang,Pei Chen,Qing Zhou
Human Pathology.2019;86(10)49
[DOI]
7Development of a novel biomarker model for predicting preoperative lymph node metastatic extent in esophageal squamous cell carcinoma1
Zhao Ma,Xianxian Wu,Bo Xu,Hongjing Jiang,Peng Tang,Jie Yue,Mingquan Ma,Chuangui Chen,Hongdian Zhang,Zhentao Yu
Oncotarget.2017;8(62)105790
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal