Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Download for Citation ManagersORIGINAL ARTICLE

Medical expenditure for liver cancer in urban China: A 10-year multicenter retrospective survey (2002–2011)
Qiu Wu-Qi, Shi Ju-Fang, Guo Lan-Wei, Mao A-Yan, Huang Hui-Yao, Hu Guang-Yu, Dong Pei, Bai Fang-Zhou, Yan Xiao-Ling, Liao Xian-Zhen, Liu Guo-Xiang, Bai Ya-Na, Ren Jian-Song, Sun Xiao-Jie, Zhu Xin-Yu, Zhou Jin-Yi, Gong Ji-Yong, Zhu Lin, Mai Ling, Du Ling-Bing, Zhou Qi, Xing Xiao-Jing, Song Bing-Bing, Liu Yu-Qin, Lou Pei-An, Sun Xiao-Hua, Wu Shou-Ling, Cao Rong, Qi Xiao, Lan Li, Ren Ying, Zhang Kai, He Jie, Qu Chunfeng, Dai Min

Year : 2018 | Volume:  14 | Issue Number:  1 | Page: 163-170Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal