Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Preliminary clinical efficacy of iodine-125 seed implantation for the treatment of advanced malignant lung tumors

Kou Fuxin, Gao Song, Liu Shaoxing, Wang Xiaodong, Chen Hui, Zhu Xu, Guo Jianhai, Zhang Xin, Feng Aiwei, Liu Baojiang

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 7 | Page no: 1567-1573

   This article has been cited by
 
1 Brachytherapy for lung cancer
Bin Qiu, Ping Jiang, Zhe Ji, Xiaodong Huo, Haitao Sun, Junjie Wang
Brachytherapy. 2021; 20(2): 454
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Radioactive 125I seed implantation for pancreatic cancer with unexpected liver metastasis: A preliminary experience with 26 patients
Cheng-Gang Li, Zhi-Peng Zhou, Yu-Ze Jia, Xiang-Long Tan, Yu-Yao Song
World Journal of Clinical Cases. 2021; 9(4): 792
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical Research on Systemic Chemotherapy Combined With Bronchoscopic Seed Implantation in the Treatment of Advanced Lung Cancer
Feng Xu, Jian Yang, Beizheng Xu, Zhenzhen Li, Xuanmei Li, Xiaotang Wu, Haiyan Liu
Technology in Cancer Research & Treatment. 2020; 19: 1533033820
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Radioactive 125I seed implantation for locally advanced pancreatic cancer: A retrospective analysis of 50 cases
Cheng-Gang Li, Zhi-Peng Zhou, Yu-Ze Jia, Xiang-Long Tan, Yu-Yao Song
World Journal of Clinical Cases. 2020; 8(17): 3743
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article