Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Risk of serious adverse event and fatal adverse event with molecular target anticancer drugs in cancer patients: A meta-analysis

Wang Zhiwei, Yang Xiao, Wang Jitao, Wang Shuai, Mao Xiaorong, Li Mingxing, Zhao Yongzhao, Wang Weidong, Qi Xiaolong, Wu Tongwei

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 7 | Page no: 1435-1449

   This article has been cited by
 
1 Auriculasin enhances ROS generation to regulate colorectal cancer cell apoptosis, ferroptosis, oxeiptosis, invasion and colony formation
Chun-xiao Wang, Li-hua Chen, Hai-bin Zhuang, Ze-sheng Shi, Zhi chuan Chen, Jian-peng Pan, Zhong-shi Hong
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2022; 587: 99
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Role of Platelet C-Type Lectin-Like Receptor 2 in Promoting Lung Metastasis in Osteosarcoma
Jiro Ichikawa, Takashi Ando, Tomonori Kawasaki, Tomoyuki Sasaki, Toshiaki Shirai, Nagaharu Tsukiji, Yujiro Kimura, Kaoru Aoki, Keiko Hayakawa, Katsue Suzuki-Inoue, Masao Saitoh, Hirotaka Haro
Journal of Bone and Mineral Research. 2020; 35(9): 1738
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article