Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Dosimetry study of three-dimensional print template-guided precision 125I seed implantation

Hongtao Zhang, Xuemin Di, Huimin Yu, Zeyang Wang, Lijuan Zhang, Jinxin Zhao, Zezhou Liu, Aixia Sui, Juan Wang

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 7 | Page no: 159-165

   This article has been cited by
 
1 Dosimetry verification of three-dimensional printed polylactic acid template-guided precision 125 I seed implantation for lung cancer using a desktop three-dimensional printer
Xiaoyan Han, Shu Fang, Rui Sheng, Yi Wang, Jinhua Zhou, Jiong Wang
Journal of Applied Clinical Medical Physics. 2021; 22(10): 202
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Dosimetry study of three-dimensional print template for 125I implantation therapy
Enli Chen, Yuwei Zhang, Hongtao Zhang, Chenfei Jia, Yansong Liang, Juan Wang
Radiation Oncology. 2021; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Three-dimensional printing in radiation oncology: A systematic review of the literature
Michael K. Rooney, David M. Rosenberg, Steve Braunstein, Adam Cunha, Antonio L. Damato, Eric Ehler, Todd Pawlicki, James Robar, Ken Tatebe, Daniel W. Golden
Journal of Applied Clinical Medical Physics. 2020; 21(8): 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Dosimetry, efficacy, and safety of three-dimensional printing noncoplanar template-assisted and CT-guided 125I seed implantation for recurrent retroperitoneal lymphatic metastasis after external beam radiotherapy
Yi Chen, Yuliang Jiang, Zhe Ji, Ping Jiang, Fei Xu, Yibao Zhang, Pu Zhang, Fuxing Guo, Xuemin Li, Haitao Sun, Runhong Lei, Jinghong Fan, Weiyan Li, Yuliang Huang, Junjie Wang
Brachytherapy. 2020; 19(3): 380
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article